• Gernamy

    ДГРФ – Германският Кооперативен и Райфайзен съюз е основен, контролиращ орган на дейността на кредитните кооперации във Федерална република Германия.

    Съюза обединява около 5.600 кредитни кооперации, които предостаят финансови услуги в следните сектори: земеделие, банково дело, промишлена икономика и услуги. Около 600.000 служители спомагат за ежедневното обслужване интересите на член-кооператорите и техните клиенти.

    www.dgrv-sofia.org