• НКС "Евростарт"

        Национален кооперативен съюз "Евростарт" е доброволна организация, юридическо лице със статут на кооперация /по смисъла на чл.54,ал.3 от ЗК/, обединяващ кооперации "Взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани"/ВЗКАЧС/ и "Взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани"/ВККЧЗС/. Кооперациите, членки на съюза, запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност, като се обединяват за постигане на общите цели и задачи, при спазване принципа на свободата при сдружаване и общността на интересите и съблюдаване на разпоредбите на Закона за кооперациите.

        www.evrostart.org