• Марица Инвест - кредитна кооперация

    Кредитни кооперации

    „Марица Инвест“ е земеделска кредитна кооперация, основана през 1996г. от група дребни земеделски производители. През същата година кооперацията е одобрена от МЗХ за една от бенефициентите по програма ФАР на ЕС за развитие на финансови услуги в земеделските райони на България, наречена  „Схема за земеделски капиталов фонд”. През периода 1996 – 2000г. чрез Схемата кооперацията получава допълнителни капиталови субсидии от българското правителство и от Европейския Съюз, за да подпомогне разширяването на дейността си и привлече нови член-кооператори. През този период Креди Агрикол - консултант от Франция, предоставя необходимата техническа помощ на кооперацията, за да изпълни целите на Схемата. От 2000г. „Марица Инвест“ е бенефициент по проект на немското правителство “Насърчаване развитието на кооперативната система в България”. 

    Кредитната кооперацията е вписана в регистъра на финансовите институции под номер (BGK00237) в съответствие с изискванията на ЗКИ, наредба №26 на БНБ и ПМС 343 на Министерски съвет от 30.12.2008г. БНБ и МЗХ са регулатори на дейността на „Марица Инвест“. Наредба №26 на БНБ за финансовите институции и ПМС 343 са основните нормативни актове, които определят и регулират дейността на земеделските кредитни кооперации в България. Управителният съвет на „Марица Инвест“ се състои от пет члена, които са признати като професионалисти в областите, в които практикуват, и са добре известни сред член-кооператорите в населените места, където живеят. 

    „Марица Инвест“ е редовен член на Националния кооперативен съюз „Евростарт”. НКС „Евростарт” е основан през 2001г. и по занятие осъществява контрол върху дейността на земеделските кредитни кооперацията в България в съответствие с изискванията на ПМС 343. 

    Кредитната кооперация има сертификат №496333, издаден от Комисията за защита на личните данни, и е регистрирана като администратор на лични данни. Кооперацията е свързана с централния кредитен регистър.