• Лични инвестиции

    Заеми от членове

    Член-кооператорите на „Марица Инвест” могат да предоставят средства на кооперацията под формата на заем, който не се отразява на дяловите вноски, в съответствие с Раздел IV / Имущество, разпределение на доходите / Вноски от членове, чл.31, ал.6 от ЗК.

    Заемите се  предоставят  за  финансово  подпомагане  дейността  на  кооперацията - кредитиране стопанските дейностти на член кооператорите.

    Този продукт дава на членовете на кооперацията възможност да предоставят част от свободните си парични средства за управление в кредитната кооперацията под формата на заеми от членове.

    Ползи за член-кооператорите предоставили заеми на кредитната кооперация:

    • Предоставяне на парични средства на организация, която могат да контролират по силата на своето членство.
    • Привлекателни нива на възнаграждение(лихва) по предоставените от член-кооператорите заеми.

    • Възможност за получаване на кредит до размера на предоставения заем, при изгодни финансови условия без допълнителни обезпечения

     ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ НА КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „МАРИЦА ИНВЕСТ” ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ ОТ РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КООПЕРАЦИЯТА,  ВАЛИДНИ ОТ 29 ЯНУАРИ 2014 ГОДИНА.

    I. Общи Условия по заемите от членове:

    • Кредитната кооперация определя и обявява условия, при които приема заеми от своите членове – физически лица. Тези условия могат да бъдат актуализирани от Кредитната кооперация, по преценка на управителния съвет и общото събрание на Кредитната кооперация, в съответствие с чл. 31, ал.6 и ал.7 от Закона за кооперациите.
    • За да се сключи договор за заем, съответното физическо лице трябва да бъде редовен член на Кредитната кооперацията,  и да има открита лична обслужваща сметка в кооперацията.
    • Кредитната кооперация приема заеми от членове само при валидно попълнен и подписан договор за заем, предоставян от Кредитната кооперацията. Всеки срочен договор за заем се открива, води и закрива съгласно условията на договора за заем и Правилата за дейността на кооперацията.
    • Лихвата по заемите от членове се начислява на база реален брой дни/365 и се изплаща на датата, уговорена в договора за заем.
    • Всички договори за заеми от членове се сключват в лева.
    • Минимални и максимални суми на предоставените заеми от членове: минимална сума - 500 лева; максимална сума - 25,000 лева
    • Гарантиране: Кредитната кооперация уведомява заемодателите, че средствата които са заели на Кредитната кооперация са предоставени на техен риск, и се гарантират от качеството на активите на кооперацията. Основните активи на Кредитната кооперация, вземания по предоставени кредити на член-кооператори, са ниско рискови с нива на риск под 5%. 

    II. Стандартни годишни лихвени проценти, с които се олихвяват заемите от членове.

     

    Срочност| Лихвен процент

    Сума на заем  

    от 500 до 10,000 лв.

    Сума на заем  

    От 10,001 до 25,000 лв.

    12 месеца, с доп. клауза за предсрочно теглене*

    6,8%

    7,0%

    12 месеца, без доп. клауза за предсрочно теглене

    6,0%

    6,0%

    24 месеца с доп. клауза за предсрочно теглене*

    7,2%

    7,4%

    24 месеца, без доп. клауза за предсрочно теглене

    6,0%

    6,0%

    Доп. клауза*

    При предсрочно теглене на заема, кооперацията изплаща  2% /два процента/  годишна лихва върху главницата,  за  периода   на  действителното ползване на сумата.

    III. Примери

    Размер на заема

    10 000 лв.

    10 000 лв.

    Срок на заема

    12 месеца

    24 месеца

    Лихвен процент

    6,8%

    7,0%

    Вид на лихвата

    Фиксирана

    Фиксирана

    Сума на лихвата

    680 лв.

    1 449 лв.

    Данък върху лихвата (10%)

    68 лв.

    144.41 лв.

    Общо изплатени

    10 612 лв.

    11 299.69 лв.