• Инвестиционни кредити за земеделска дейност

    Кредити за закупуване на земеделска техника и съоръжения

    • Цел на кредита - закупуване на селскостопанска техника и инвентар, моторни превозни средства, земя, помещения за стопанска дейност и оборудване.
    • Такса за разглеждане на кредит – 15 лв. за заеми до 25,000 лв.; 50 лв. за заеми от 25,001 до 40,000 лв..
    • Такса при отпускане на кредит – 2,0%, удържа се еднократно.
    • Срок на издължаване - до 60 месеца. 
    • Минимален размер на кредита - 10,000 лева.
    • Максимален размер на кредита- 40,000 лева. Максималния размер на кредита се определя в зависимост от потенциала на клиента да обслужва задълженията си. 
    • Собствено участие – минимум 30% от размера на кредитираната сделка. При покупка на нови моторни превозни средства - минимум 10% от цената на придобиване.
    • Начин на издължаване - кредита се изплаща разсрочено, на база индивидуален погасителен план, в съответствие със срока на изкупуване на инвестицията и постъпленията от дейността. Лихвените плащания намаляват с всяка следваща изплатена  вноска по главницата.
    • Обезпечения; договорна ипотека, залог на движимо имущество, поръчителство. Заемополучателя подписва запис на заповед  до размера на дължимата сума.