• Бизнес кредити за малки и семейни фирми

    Кредити за малък и семеен бизнес

    • Цел на кредита - закупуване на стоки, материали, препарати и др. стоки с цел търговия. Зареждане с бързооборотни стоки на магазини за търговия с хранителни стоки. Съфинансиране при закупуване на търговски и производствени обекти, на търговско и производствено оборудване.
    • Такса за разглеждане на кредит – 25 лв. за заеми до 25,000 лв; 50 лв. за заеми от 25,001 до 40,000 лв.
    • Такса при отпускане на кредит – 2,0%, удържа се еднократно.
    • Лихва - фиксирана лихва от 14%÷16% за целия период.   
    • Срок на издължаване - до 60 месеца.
    • Минимален размер на кредити - 1,000 лева.
    • Максимален размер на кредита- 40,000 лева.
    • Начин на издължаване - кредита се изплаща разсрочено, на ежемесечни вноски. Всяка вноска съдържа част от дължимата главница и лихва, изчислена на база реално дължимия остатък по главницата. Погасителните планове се изготвят индивидуално в съответствие с паричните потоци от дейността на фирмата.   
    • Обезпечения; договорна ипотека, залог на движимо имущество, поръчителство. Заемополучателя подписва запис на заповед  до размера на дължимата сума.