• Агрокредити за оборотни средства за земеделски производители

    Кредити за оборотни средства

    • Цел на кредита - покриване на временен недостиг на оборотни средства за  дейности със сезонен характер в земеделието, като закупуване на семена, торове, препарати, горива и др. разходи свързани с производтвото на земеделска продукция.
    • Такса за разглеждане на кредит – 25 лв за заеми до 25,000 лева; 50 лева за заеми от 25,001 до 40,000 лева.
    • Такса при отпускане на кредит – 2,0%, удържа се еднократно.
    • Лихвен процент  - фиксирана лихва от 15% за целия период 
    • Срок на издължаване - до 18 месеца.   
    • Минимален размер на кредита - 1,000 лева. 
    • Максимален размер на кредита- 40,000 лева.
    • Начин на издължаване - кредита се изплаща на база гъвкав индивидуален погасителен план в съответствие с разходите и постъпленията от дейността. Лихвените плащания намаляват с всяка следваща изплатена вноска по главницата.
    • Обезпечения; договорна ипотека, залог на движимо имущество, поръчителство. Заемополучателя подписва запис на заповед  до размера на дължимата сума.